۸۶/۰۵/۰۸

ويژگيهای جمعيتی شهرستان تكاب

  بافت جمعیتی

براساس سر شماري عمومي نفوس ومسكن در سالهاي 1355و1365 و1375 ساختار جمعيتي شهرستان تكاب تغيرات عمدهاي داشته كه قابل بررسي ومطالعه است وضرورت مطالعه ان بر جمعيت شناسان وبرنامه ريزان جمعيت انر حتمي به نظر ميرسد.

شهرستان تكاب بر عكس ساختار ظاهري وشكل معماري وساختماني كه در طول سالهاي متمادي كمترين تغيرات را داشته از لحاظ شكل وبافت جمعيتي (قومي ـنژادي) تغيراتي زيادي داشته .كه اين تغيزات در طول سالهاي ذكر شده اماري كاملآ محسوس وقابل مشاهده است.ازجمله اين تغيرات تخليه كامل تعدادي از روستاهاوتراكم بيش از حد جمعيتي در بعضي از مناطق شهرستان ميتوان نام برد.با بررسيهاي بعمل امده از تغيرات جمعيت اين مناطق مشخص مي شود در طول ساليان متمادي اين تغيرات ادامه داشته .ولي عمده تغيرات مربوط به دهه سي مي گردد كه با مهاجرت تعدادي زيادي از ساكنين اقليت هاي مذهبي (يهودي وكليمي و فرقه بهايي )از داخل شهرو وروستاهاي اطراف اطراف به ديگر شهرهاي ايران ودر بعضي ومواقع به خارج از كشور صورت گرفت.كه با مهاجرات اين افراد خيلي ازمناطق خالي از سكنه گرديد كه از جمله (محله موسايي تپه وچند روستاي ديگر .از ديگر تغيرات مهاجرت تعدادي از خانورهاي زنجاني وهمداني را ميتوان نام برد كه باآمدن وساكن شدن اين خانوده ها در شهر تكاب تغيراتي در بافت جمعيتي ايجاد گرديد.اين خانوادها از آنجايكه اكثرآ از كسبه وبازاري بودند در شكل ووضيعت اقتصادي ساكنين شهرتحولاتي بوجود اوردند اين تغيرات بيشتر بين سالهاي 1335تاسال1340 بود. بعد از سال 1340 كه هم زمان با تحولات سياسي كشور وتقسيم اراضي زمنينهاي كشاوزري بود .شكل جميتي به نوعي تحت تآثير اين تحولات قرار گرفت .با آغاز تقسيم اراضي ونوع ديگر مالكيت وبهره برداري از زمينهاي كشاورزي شيوه خاص مهاجرتها شروع گرديد.بطوريكه تعدادي از كشاورزان كه فاقد زمين بودند وتعدادي كه داراي زمين ولي فاقد امكانات بهره برداري از زمين بودند چاره را در مهاجرت به شهر وكارگري ديدند.كه با شروع اين مهاجرتها به شهر بطوركلي تغيراتي زيادي در شكل جمعيت بوجود آمد.در كنار اين نوع مهاجرتها تعداد زيادي از ساكنين شهر تكاب نيز به شهرهاي ديگر از جمله زنجان ـاروميه ـتهران وشهرهاي اطراف نيز همراه بود.اين شيوه مهاجرت وتغيرات جمعيتي تا شروع انقلاب اسلامي ادامه داشت كه بعد از انقلاب اسلامي در سال 1375 با سرعت وشدت فراواني شتاب گرفت بطوريكه در مدت خيلي كوتاه تعداد زيادي از روستاها بطور كامل خالي از سكنه شده اندوتعداد زيادي از ساكنين شهر به ساير شهرها مهاجرت نمودند.از عوامل متعدي كه در اين مهاجرتها دخيل بود ميتوان از نبود امكانات رفاهي در روستاها وجود رفاه نسبي در شهر ود بعضي از مناطق خصوصآ روستاهاي كردنشين ناامني ودر گيريهاي كه توسط عوامل بيگانه وضد انقلاب بوجود مي امد .

شهرستان تكاب به جهت موقعيت خاص جغرافياي در منطقه وقرار گرفتن در بين چهار استان مهم كشور از اهميت ويژه اي بعد از انقلاب اسلامي پيدا كرد وبه جهت محروميت وكمبودهاي شهري وروستايي در اولويت محروميت زدايي قار گرفت وبه واسطه همين امر تعداد زيادي از كاركنان مراكز دولتي به عنوان مامور ين بازسازي ونو سازي وفراهم نمودن امكانات رفاهي به شهر وروستاها آغاز گرديد.وهمچنين به لحاظ تامين امنيت منطقه تعداد از نيروهاي نظامي از ساير شهرها در تكاب وروستاهاي ان مستقر شدند.هرچند اين افراد در مرحله اول به عنوان موقت بودند ولي به واسطه طولاني بودن ماموريتها تعدادي سكن شهر وروستاها شده وماندگار شدند.كه اين سكونت خود شكل جديد جمعيتي در شهرستان بوجود اورد.ودر بافت جمعيتي تحولات اغاز گرد

بررسي اما ري جمعيت شهرستان تكاب

طبق سرشماري عمومي مسكن ونفوس در سال 1355 مركز امار ايرانجمعيت كل 57914 نفر كه تعداد جمعيت شهري 12885 وجمعيت روستايي45029 تعداد خانوار 2526 خانوار اعلام شده . در سال 1361 تعداد كل جمعيت 66754 كه از اين تعداد 12885 نفر جمعيت شهري وتعداد 45029 نفر جمعيت روستايي هستند.وتعداد خانوار 5546 خانوار ذكر گرديده در سال 1375 كل جمعيت84901 نفر كه از اين تعداد 42569 نفر را جمعيت شهري وتعداد42332 نفر جمعيت روستايي طبق سرشماري عمومي ومسكن مركز امار ايران در سال1375 شهرستان تكاب داراي 2 بخش و6 دهستان و101 ابادي داراي سكنه و27 ابادي خالي از سكنه مي باشد .كه جمعيت انها به شرح ذيل است دهستان احمد اباد كل جمعيت 11947 نفر تعداد خانوار 2021 دهستان افشار كل جمعيت 5394 نفر وخانوار959 دهستان انصار كل جمعيت 6794 نفر وخانوار1262 دهستان چمن كل حمعيت 4130 نفروخانوار712 دهستان ساروق كل جمعيت 9392 1678نفر وخانوار دهستان كرفتو كل جمعيت4675 نفروخانوار 779 از كل جمعيت شهرستان 42396 نفر مرد و4255 نفر زن بوده اند كه نسبت جنسي برابر 100 مي باشد به عبارتي در مقابل هر صد مرد صد زن وجود دارد از جمعيت شهرستان 71/43 درصد در گروه سني كمتر از 15 سال و77/51 در صد در گروه سني 15ـ 64 ساله و52/4 درصد در گروه سني 65 ساله وبيشتر قرار داشته 

 ترکیب جمعیتی شهرستان تکاب روستای اغولبیک( ترک نشین)
روستای نبی کندی( کرد نشین )
روستای دورباش( ترک نشین )
روستای قزقاپان سنگ( کرد نشین)
روستای چوپلو ( کردنشین)
روستای گوی آغاج( کردنشین)
روستای احمدآباد( کرد90 درصد ترک 10 درصد)
روستای آقدره( کردنشین)
طاس کند( کرد نشین)
قلدره( کردنشین)
روستای سبیل( ترک نشین)
روستای انگورد( کرد نشین)
روستای مائین بلاغ( کردنشین)
روستای نصرت آباد( کرد40 درصد و ترک 60 درصد)
روستای آلوچالو( کردنشین)
روستای چپدره( کردنشین)
روستای امین آباد( کردنشین)
روستای قراقیه( کردنشین)
روستای حسن آباد( کردنشین)
روستای شیرمرد( ترک 90 درصد کرد 10 درصد)
روستای عربشاه( ترک 90 درصد کرد 10 درصد)
روستای یلقون آغاج( ترک نشین)
روستای همپا( کردنشین)
روستای بابانظر( کرد 60 درصد ترک 40 درصد)
روستای نخود دره( کردنشین)
روستای علی آباد( کردنشین)
روستای چراغ تپه( کرد 90 درصد ترک 10 درصد)
روستای پهلوان( کردنشین)
روستای کوسه پیری ( کردنشین)
روستای یارعزیز( کردنشین)
روستای قوجه( کردنشین)
روستای تپه بر( کردنشین)
روستای تمای( ترک نشین)
روستای کوتان( کردنشین)
روستای قینرجه( کرد 60 درصد ترک 40 درصد)
روستای زره شوران( کردنشین)
روستای آرپاچایی( ترک نشین)
روستای جداقیه( ترک نشین)
ترکیب جمعیتی شهر تکاب
60 درصد کرد
40 درصد ترک

 

 

روستاهاي شهرستان تكاب كه داراي شوراي اسلامي و دهداري مي باشند

 

1

نام روستا

شناسه

نام دهستان

نام بخش

 

يلقون اغاج

146

افشار

مركزي

2

چهارطاق

148

افشار

مركزي

3

قره قيه

150

افشار

مركزي

4

اوغول بيگ

152

افشار

مركزي

5

گزدره

154

انصار

مركزي

6

كوتان عليا

156

انصار

مركزي

7

سبيل

158

انصار

مركزي

8

عربشاه

160

انصار

مركزي

9

تماي

162

انصار

مركزي

10

دورباش

164

انصار

مركزي

11

قرخلو

166

انصار

مركزي

12

قوجه

169

كرفتو

مركزي

13

چپدره

171

كرفتو

مركزي

14

داشبلاغ

174

كرفتو

مركزي

15

قلدره عليا

176

كرفتو

مركزي

16

اقدره عليا

179

احمدآباد

تخت سليمان

17

انگورود

182

احمدآباد

تخت سليمان

18

چراغ تپه سفلي

183

احمدآباد

تخت سليمان

19

قينرجه

186

احمدآباد

تخت سليمان

20

زره شوران

188

احمدآباد

تخت سليمان

21

شيرمرد

189

احمدآباد

تخت سليمان

22

الوچلوي سفلي

192

احمدآباد

تخت سليمان

23

احمدابادسفلي

194

احمدآباد

تخت سليمان

24

احمدابادعليا

196

احمدآباد

تخت سليمان

25

امين اباد

198

احمدآباد

تخت سليمان

26

حسن اباد

200

احمدآباد

تخت سليمان

27

تازه كندنصرت اباد

216

چمن

تخت سليمان

28

قره بلاغ

218

چمن

تخت سليمان

29

بابانظر

220

چمن

تخت سليمان

30

همپا

222

چمن

تخت سليمان

31

همپا

1042

چمن

تخت سليمان

32

تازه كند

1048

چمن

تخت سليمان

33

همپا

1049

چمن

تخت سليمان

34

بابانظر

1074

چمن

تخت سليمان

35

داش قزقاپان

203

ساروق

تخت سليمان

36

مايين بلاغ

205

ساروق

تخت سليمان

37

باش برات

207

ساروق

تخت سليمان

38

نبي كندي

209

ساروق

تخت سليمان

39

گوي اغاج

211

ساروق

تخت سليمان

40

چوپلو

213

ساروق

تخت سليمان

41

قره عمر

214

ساروق

تخت سليمان

 


.

نوشته شده توسط نادر براتی در 7:44 |  لینک ثابت   •